دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کتابخانه دانشکده محوطه اصلی کتابخانه دانشکده سالن جلسات دانشکده سالن آمفی تئاتر دانشکده حیاط دانشکده

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بزرگداشت روز مولوی
اطلاعیه فوری-درباره جوایز بنیاد نخبگان
پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد-دانشگاه امام رضا
آیین نامه نخبگان
آزمون ورودی دکتری 1395

 

دانشجو

مقطع

عنوان

زمان دفاع

مکان

حسین درودیان دکتری بررسی ماهیت پول و آثار خلق پول بانکی در اقتصاد متعارف: یک
ارزیابی انتقادي از منظر اقتصاد اسلامی
94/7/14 اتاق شورا