دفتر ریاست دانشکده دفتر ریاست دانشکده

پروین کفاشی


  • پست اجرایی  :رئیس دفتر ریاست دانشکده
    کارشناس امور کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • تلفن:  88633744        
  • پست الکترونیک:     

 

راضیه شاطری

  • پست اجرایی  :مسئول دفتر ریاست دانشکده
  • تلفن: 61118022 
  • پست الکترونیک: