اقتصاد نظری اقتصاد نظری

دکتر تیمور رحمانی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • تلفن:61118044
 • پست الکترونیک:trahmani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکتر محسن مهرآرا ( مدیر گروه اقتصاد نظری)

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد سنجی و منابع:
 • تلفن:61118057
 • پست الکترونیک:mmehrara@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرخنده جبل عاملی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118137
 • پست الکترونیک:fameli@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکتر علی سوری

 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تخصص  اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی:
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:alisouri@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکترحسین دهقانی فیروزآبادی

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد خرد- تئوری بازیها- سازماندهی صنعتی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118073
 • پست الکترونیک:mh.dehghani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر عبدالناصرهمتی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد انرژی و منابع:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد انرژی و منابع،بانکداری
 • تلفن:61118075
 • پست الکترونیک:ahemmati@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم مهدوی

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • تخصصاقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی:
 • تلفن:61118100
 • پست الکترونیک:mahdavi@ut.ac.i
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد بین الملل:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بین الملل،اقتصاد اخلاق
 • تلفن:61118070
 • پست الکترونیک:rahimib@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابراهیم گرجی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،تاریخ عقایداقتصادی
 • تلفن:61118061
 • پست الکترونیک:egorji@gmail.com
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر جعفرعبادی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد خرد:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد خرد،اقتصاد اطلاعات
 • تلفن:61118082
 • پست الکترونیک:jebadi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


اقتصاد اسلامی پولی و مالی اقتصاد اسلامی پولی و مالی

دکتر حسن سبحانی (ریاست موسسه)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصتوسعه اقتصادی،اقتصاد اسلامی:
 • تلفن:61118055
 • پست الکترونیک:sobhanihs@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حمید ابریشمی (مدیر گروه اقتصاداسلامی، پولی و مالی)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد ایران اقتصاد سنجی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد ایران اقتصاد سنجی
 • تلفن:61118090
 • پست الکترونیک:abrishami_hamid@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر امین محسنی چراغلو

 • مرتبه علمی:
 • تخصص:
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

 


دکتر نفیسه بهرادمهر

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد مالی:
 • تلفن:61118060
 • پست الکترونیک:behradmehr@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسین عباسی نژاد

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصص: اقتصاد سنجی کاربردی و پیشرفته
 • زمینه های پژوهشی: اقتصاد سنجی  و اقتصاد بخش عمومی
 • تلفن:61118077
 • پست الکترونیک:habasi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر اکبر کمیجانی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و اقتصاد پولی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،اقتصاد پولی،اقتصاد ایران
 • تلفن:611158056
 • پست الکترونیک:komijani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد اسلامی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118078
 • پست الکترونیک:a.tohidinia@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


اقتصاد بین رشته ای اقتصاد بین رشته ای

دکتر مجید احمدیان (مدیرگروه اقتصاد بین رشته ای)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد منابع و انرژی و خرد پیشرفته:
 • تلفن:61118074
 • پست الکترونیک:mahmadian@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

 


دکتر سجادبرخورداری دورباش

 


دکتر قهرمان عبدلی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و تئوری بازیها:
 • تلفن:61118071
 • پست الکترونیک:abdoli@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر سید منصورخلیلی عراقی

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و ارزیابی پروژه- اقتصاد شهری و منطقه ای:
 • تلفن:61118081
 • پست الکترونیک:khalili@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرهاد رهبر

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و اقتصاد کشاورزی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بخش عمومی واقتصاد کشاورزی
 • تلفن:61118063
 • پست الکترونیک:frahbar@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تخصصاقتصاد شهری و منطقه ای  و اقتصاد بخش عمومی:
 • تلفن:61118072
 • پست الکترونیک:mirshojaeian@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر وحید ماجد

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص: اقتصاد منابع و انرژی- اقتصاد محیط زیست-اقتصاد بیمه و بخش عمومی
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: majed@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


اقتصاد اجتماعی-نهادی اقتصاد اجتماعی-نهادی

دکتر محمود مشهدی احمد (مدیر گروه اقتصاد اجتماعی-نهادی)

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد توسعه، اقتصاد نهادگرا، و اقتصاد پولی :
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118054
 • پست الکترونیک:mmashhadi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر الیاس نادران

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد بخش عمومی و اقتصاد ایران:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118079
 • پست الکترونیک: enaderan@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر رضا شیوا

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تخصص اقتصاد مدیریت:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118089
 • پست الکترونیک:rshiva@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر علی طیب نیا

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد کلان:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118069
 • پست الکترونیک:taiebnia@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر محمود متوسلی

 • مرتبه علمی:  استادتمام
 • تخصصتوسعه اقتصادی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118058
 • پست الکترونیک:motvaseli@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر وحیدمهربانی

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص: اقتصاد خانواده-اقتصاد آموزش
 • زمینه های پژوهشی:سرمایه انسانی-رفتار خانوار
 • تلفن:61118095
 • پست الکترونیک:vmehrbani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه