کارکنان آموزش کارکنان آموزش

 

نرگس عباسی

 • تخصص: 
 • پست اجراییمسول دفتر گروههای آموزشی :
 • تلفن:8142 6111
 • پست الکترونیک:   nabbasi@ut.ac.ir

 

 


 

سمیه گریوانی

 • تخصص: کارشناسی تربیت بدنی
 • پست اجرایی کارشناس آموزش:
 • تلفن:8104
 • پست الکترونیک:  garivanisomayeh@ut.ac.ir   

 

 


 

آرتمیز محمدی

 • تخصص:  کارشناسی شیمی
 • پست اجرایی   معاون خدمات آموزشی کارشناسی :
 • تلفن:8113 6111
 • پست الکترونیک:   armohammadi@ut.ac.ir    

 


الهه رضازاده موید

 • تخصص:  کارشناسی  روابط عمومی
 • پست اجرایی              کارشناس تحصیلات تکمیلی     :
 • تلفن:61118102   
 • پست الکترونیک:   e.rezazade@ut.ac.ir     

 


اشرف السادات سمن آبادی

 • تخصص:  کارشناسی اقتصاد
 • پست اجرایی رئیس آموزش  : تحصیلات تکمیلی
 • تلفن:61118103   
 • پست الکترونیک:   samanabadi@ut.ac.ir