جوشن

 اشرف جوشن

  • تخصص: کارشناسی ارشدمدیریت دولتی
  • پست اجرایی:      مسئول امورفرهنگی و دانشجویی
  • تلفن:61118039
  • پست الکترونیک: a_joshan@ut.ac.ir
 

 


آقای برندک

کاظم برندک

  • پست اجرایی   کارپرداز و مسول خدمات :
  • پست الکترونیک:   baradak@ut.ac.ir   

 


شاپور حسنی

شاپور حسنی

پست اجرایی: تلفنخانه


قاسم جمشیدی

قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال