امور دانشجویی امور دانشجویی

 کتایون ملکی

 • تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • پست اجرایی:    مسئول امور فرهنگی و دانشجویی
 • تلفن:61118039 - 88016019
 • پست الکترونیک: kmaleki@ut.ac.ir

 


 مژگان بابائی

 • تخصص: کارشناسی ارشد اطلاع رسانی ومنابع اطلاعاتی
 • پست اجرایی     : مسئول تسویه حساب دانشجوئی   
 • تلفن: 61118129
 • پست الکترونیک: moj-babaei@ut.ac.ir

 


 مریم مغاری فرد

 • تخصص: کارشناسی تغذیه
 • پست اجرایی     : مسئول تغذیه   
 • تلفن:61118141
 • پست الکترونیک: maghari8226@ut.ac.ir