امور دانشجویی امور دانشجویی

 کتایون ملکی

  • تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • پست اجرایی:    مسئول امور فرهنگی و دانشجویی
  • تلفن:61118039 - 88016019
  • پست الکترونیک: kmaleki@ut.ac.ir

 


 مریم مغاری فرد

  • تخصص: کارشناسی تغذیه
  • پست اجرایی     : مسئول تغذیه   
  • تلفن:61118141
  • پست الکترونیک: maghari8226@ut.ac.ir