اخبار اخبار

اطلاعیه اسکان سال97 (دانشجویان قدیمی)

انشجویان گرامی با عنایت به اینکه سامانه خوابگاه متصل به برنامه آموزشی دانشگاه بوده و داشتن سرترم تحصیلی 3971 و انتخاب واحد شرط اصلی رزرو خوابگاه برای نیمسال مهر 97 خواهد بود، جهت جلوگیری از مشکل در ثبت نام خوابگاه توجه و دقت لازم در انجام مراحل را داشته باشند.

اسکان دختران

اسکان پسران