اخبار اخبار

اطلاعیه برای دانشجویان دکتری

اطلاعیه

دانشجویان دکتری تا پایان مرداد 97 ملزم به ارائه نمره قبولی زبان میباشند در غیر اینصورت شرکت در امتحان جامع امکانپذیر نمیباشد. و عواقب سنوات متوجه دانشجو میباشد.

آموزش تحصیلات تکمیلی

26/01/97