اخبار اخبار

اطلاعیه ثبت نام امتحان جامع

اطلاعیه

 

دانشجویان دکتری جهت ثبت نام امتحان جامع سریعاً به آموزش مراجعه نمائید.

امتحان در اردیبهشت برگزار میگردد.

آموزش-تحصیلات تکمیلی18/1/97