اخبار اخبار

اطلاعیه-دانشجویان ارشد

اطلاعیه

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد پایان نامه آنان در سامانه جامع آموزش به صورت کیفی و بدون احتساب در میانگین کل محاسبه می گردد.

 

آموزش