اخبار اخبار

اطلاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویانی که درس موضوعات انتخابی در اقتصاد ( سازماندهی صنعتی) به شماره درس 4401133 را انتخاب کرده اند جهت جایگزینی درس اقتصاد تولید به شماره درس 4402008 به سامانه جامع آموزش مراجعه کنند.

(درس موضوعات انتخابی در اقتصاد ( سازماندهی صنعتی) 4401133حذف گردیده است)

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

11/6/96