اخبار اخبار

اطلاعیه دانشجویان در شرف دانش آموختگی

                                  اطلاعیه

 قابل توجه دانشجویان دانشگاه تهران که گزارش دانش آموختگی آنان در دست اقدام و ارسال می باشد .

لازم است شماره و تاریخ گزارش خود را از پیشخوان و یا از اداره آموزش محل تحصیل خود دریافت و برای پیگیری های بعدی به همراه داشته باشند . پاسخگویی متقاضیان منوط به ارایه شماره و تاریخ مذکور خواهد بود .

 

                                                                                                                                                                          معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                              اداره کل خدمات آموزشی