اخبار اخبار

اطلاعیه دانشجویان دکتری بدون آزمون

 

به اطلاع دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان ) میرساند در روز مصاحبه به همراه داشتن مدارک بارگذاری شده الزامی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش22/3/97