اخبار اخبار

اطلاعیه دانشجویان دکتری ورودی 94

اطلاعیه

دانشجویان دکتری ورودی 94 تا پایان شهریور 97 مجاز به ارائه پروپوزال میباشند در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم پروپوزال و خروج از تحصیل به عهده دانشجو میباشد.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی97/01/26