اخبار اخبار

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری

اطلاعیه شماره ا:

دانشجویان دکتری وروردی 95 و 96 ملزم به انتخاب استاد راهنما تا تاریخ 31/4/97 میباشند در غیر اینصورت هرگونه مشکل آموزشی به عهده دانشجو میباشد.

اطلاعیه شماره 2:

دانشجویان دکتری در نیمسال ششم در صورت تصویب پروپوزال مجاز به ثبت نام میباشند در غیر اینصورت نامه جهت مجوز به اداره کل صادر و در صورت موافقت مجاز به ثبت نام میباشند.