اخبار اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع

تاریخ برگزاری امتحان جامع

اقتصاد خرد

دوشنبه

1/8/96

8:30 الی 11:30

اقتصاد تامین مالی -  اقتصاد منابع

دوشنبه

8/8/96

8:30 الی 11:30

اقتصاد کلان

سه شنبه

16/8/96

8:30 الی 11:30

اقتصاد پولی

دوشنبه

22/8/96

8:30 الی 11:30

اقتصاد مالی-– اقتصاد سنجی

دوشنبه

29/8/96

8:30 الی 11:30

 

اطلاعیه

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

16/7/96