اخبار اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع

تاریخ برگزاری امتحان جامع

اقتصاد خرد

شنبه

15/2/97

8:30 الی 11:30

اقتصاد کلان

چهارشنبه

19/2/97

8:30 الی 11:30

 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

19/1/97