اخبار اخبار

تمدید ارزشیابی الکترونیکی اساتید توسط دانشجویان

با توجه به اتمام زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی تا تاریخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷‬ ‬ و عدم انجام ارزشیابی توسط تعدادی از دانشجویان، بازه زمانی مذکور از روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ لغایت جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است.