اخبار اخبار

حمایت از طرح های پژوهشی،پایاتن نامه ها و رساله های پیرامون خیریه و وقف

پیرو مذاکرات انجام شده و مصوبه مربوط در جلسه 1395/10/25 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، توصیه ریاست محترم دانشگاه به استحضار می رساند:

"با توجه به اهمیت نقش خیرین و واقفین در توسعه و تعالی دانشگاه تهران، مطالعه علمی در خصوص سوابق، سازماندهی و مدیریت این امر مهم و نتایج حاصله آن می‌تواند برای دانشگاه بسیار ارزشمند باشد. لذا ترتیبی اتخاذ شود تا تعدادی پایان‌نامه پیرامون موضوع امور خیریه و وقف به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی با تکیه بر سوابق و تجارب ملی و بین‌المللی، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد."

خواهشمند است مقرر فرمایید طرح‌های پژوهشی و رساله/ پایان‌نامه‌هایی که در چارچوب اهداف اشاره شده قرار می‌گیرد پس از بررسی و تایید در شورای گروه/ پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده وابسته به پردیس و شورای پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل به اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال تا پس از طرح در کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه، نسبت به نحوه و میزان حمایت اعلام نظر گردد.