اخبار اخبار

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

اطلاعیه

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی جهت ثبت نام درس اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل اقدام نمایند.   (شماره درس 4401016)

آموزش تحصیلات تکمیلی

              10/7/97