اخبار اخبار

درخصوص ارائه و تحویل پروپوزال دکتری

  • دانشجویان دکتری ورودی 93 تحویل پروپوزال تا تاریخ 31/4/97
  • دانشجویان دکتری ورودی 94 تحویل پروپوزال حداکثر تا قبل از ثبت نام نیمسال اول 97
  • دانشجویان دکتری ورودی 95 ارائه پروپوزال حداکثر تا تاریخ 30/11/97 و تصویب آن حداکثر تا تاریخ 31/4/98

 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

19/03/97