اخبار اخبار

درخصوص امتحان جامع

 

دانشجویان دکتری جهت ثبت نام امتحان جامع سریعاً به آموزش مراجعه نمائید.

امتحان در آبان ماه برگزار میگردد.

 

تاریخ برگزاری امتحان جامع

اقتصاد مالی

بخش عمومی

شنبه

19/08/97

8:30 الی 11:30

اقتصاد خرد

یکشنبه

20/08/97

8:30 الی 11:30

اقتصاد پولی

دوشنبه

21/08/97

8:30 الی 11:30

اقتصاد کلان

منابع

چهارشنبه

23/08/97

8:30 الی 11:30

 

 

آموزش

07/07/97