اخبار اخبار

درخصوص مهلت دفاع-تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

دانشجویانی که مجوز نیمسال ششم دارند حداکثر تا 12 مهر مجاز به دفاع میباشند.

ورودیهای 94 تا پایان شهریور مجاز میباشند در غیر این صورت وارد ترم جدید میشوند.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی 27/6/96