اخبار اخبار

درس موضوعات انتخابی در اقتصاد

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان می رساند درس موضوعات انتخابی در اقتصاد( اقتصاد بازارهای مالی و بورس انرژی) دکتر احمدیان(21)

(4401133) حذف شده است

آموزش تحصیلات تکمیلی 07/11/96