اخبار اخبار

دروسی که تکمیل ظرفیت شده اند-تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

لیست دروسی که ظرفیتشان  تکمیل شده است :

ردیف

نام درس

نام استاد

1

اقتصاد کلان

دکتر گرجی

2

اقتصاد کلان

دکتر رحمانی

3

اقتصاد کلان

دکتر مهدوی

4

اقتصاد کلان

دکتر همتی

5

اقتصاد خرد

دکتر دهقانی

6

اقتصاد خرد

دکتر رهبر

7

اقتصاد خرد

دکتر احمدیان

8

اقتصاد خرد

دکتر عبدلی

9

اقتصاد توسعه

دکتر متوسلی

10

اقتصاد ایران

دکتر ابریشمی

 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

22/6/96