اخبار اخبار

دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانة tandisefadakari.ir مراجعه فرمائید.

دانشجویان واجد شرایط به امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.  شاخص ها(کلیک)