اخبار اخبار

شروع ثبت نام وام دانشجویی

 

 

ثبت نام وام دانشجویی، طبق جدول زمان بندی زیر آغاز شد.

دانشجویان گرامی نسبت به ثبت انواع وام ها در سامانه جامع آموزش طبق جدول زیر اقدام نمایند.

توجه: فرم ها و مدارک مربوط به وام ها تکمیل و بارگزاری گردد.

 

جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 96-97

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان

انواع وام

96/7/1 لغایت 96/8/12

انواع وام های تحصیلی ( دانشجویان روزانه)

انواع واهای شهریه ( دانشجویان نوبت دوم)

96/7/1 از اول تا 16 هر ماه

وام ویژه دکتری و سایر وام ها