اخبار اخبار

شروع ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

جدول زمانبندی:

              نوع وام                       آخرین مهلت ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان
      انواع وام های تحصیلی                             18/8/97

      انواع وام های شهریه                               18/8/97

             سایر وام ها                                    22/8/97

       وام تحصیلی ویژه دکتری                          4/9/97

         (صندوق یا بانک توسعه)

        وام ضروری ویژه دکتری                           5/9/97