اخبار اخبار

شماره حساب تجارت دانشجویان نو ورود

دانشجویان گرامی نو ورود که برای آنان حساب تجارت افتتاح گردیده ضمن یادداشت شماره حساب(کلیک کنید) با در دست داشتن اصل کارت ملی برای دریافت تجارت کارت خود به بانک تجارت باجه دانشکده ادبیات مراجعه نمایند.

شایان ذکر است نو دانشجویانی که فاقد شماره حساب در فایل‌ می‌باشند، می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی به بانک تجارت باجه دانشکده ادبیات نسبت به افتتاح حساب خود اقدام نمایند.