اخبار اخبار

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی مهمان در مقاطع ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال / میهمان به دانشگاه تهران

در سال تحصیلی 98-1397  

 

دانشگاه تهران از پذیرش هرگونه درخواست انتقال / میهمان در مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  معذور است .

 

                                                              معاونت آموزشی دانشگاه تهران

    اداره کل خدمات آموزشی