اخبار اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلیه دانشجویان برنامه امتحانی نیمسال اول 97-98 را با تابلو اعلانات کنترل نمایند و در صورت تغییر به آموزش مراجعه کنند.

آموزش 10/10/97