اخبار اخبار

مدارک مورد نیاز وام ازدواج

پیرو مذاکره با صندوق رفاه دانشجویان، اعلام می دارد مدارک مورد نیاز وام ازدواج در سیستم صندوق رفاه به شرح ذیل می باشد:

  1. الصاق صفحات مشخصات زوج و زوجه سند ازدواج در قسمت سند تاهل 
  2. الصاق صفحه دوم شناسنامه در قسمت الصاق سند تحصیلات