اخبار اخبار

گواهی اشتغال به تحصیل

به استحضار می رساند ؛ براساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به علت انجام اصلاحات  درمراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل  ، ارائه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل از تاریخ 1397/8/12 الی تاریخ 1397/8/15  امکان پذیر نمی باشد.