کتابهای تازه منتشرشده -  صفحه اصلی

 اطلاعات درباره :
   معرفی دانشکده
   آموزش
  اداری و مالی
   پژوهش
   مجلات
   کتابخانه
 
  اعضای هيئت علمی
  اموردانشجویی
  مرکز کامپیوتر
  لینک های مفید برای اعضا
   کتابهای تازه منتشرشده
   

 لیست کتاب های تازه منتشرشده دانشکده اقتصاد

- انتشار کتاب مبانی و اصول اقتصاد اخلاقی به قلم دکتر حمید ابریشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب چالش های اقتصاد ایران به قلم دکتر حمید ابریشمی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب  اقتصاد خانواده به قلم دکتر وحیدمهربانی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب گستره اقتصاد اسلامی به قلم دکتر حسن سبحانی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن-بازیهای ایستا و پویا به قلم دکتر قهرمان عبدلی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن-بازیهای اطلاعات ناقص،تکاملی و همکارانه به قلم دکتر قهرمان عبدلی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب اقتصاد کلان به قلم دکتر اکبر کمیجانی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب انذارهای اقتصادی به قلم دکتر حسن سبحانی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب "درآمدی بر اقتصاد مسکن" به قلم دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب "اقتصاد اطلاعات" به قلم دکتر جعفر عبادی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب " اقتصاد اخلاقی" به قلم دکتر علیرضا رحیمی بروجردی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 

- انتشار کتاب "اقتصاد تأمین مالی خرد" به قلم دکتر محمود متوسلی عضو هیئت  علمی دانشکده اقتصاد

 

 - انتشار کتاب "بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز" و " پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی" به قلم دکتر اکبر کمیجانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 

   - انتشار کتاب " اقتصاد بین الملل" به قلم دکتر علیرضا رحیمی بروجردی- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 

  - لیست کتاب های منتشر شده توسط " دکتر محمود متوسلی " - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 

 - انتشار کتاب "اقتصاد سنجی کاربردی" به قلم دکتر حسین عباسی نژاد - عضو هیئت علمی دانشکده       اقتصاد

 

  

 - انتشار کتاب "جهانی  سازی" به قلم دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد                

 

 - انتشار کتاب  " آمار تحلیلی و استنتاجی " و کتاب "آمار توصیفی و احتمالات" به قلم دکتر اسرافیل           کسرایی- عضو  هیئت علمی دانشکده اقتصاد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران