روابط عمومی دانشکده روابط عمومی دانشکده

مسول روابط عمومی دانشکده مسول روابط عمومی دانشکده

پروین کفاشی

  • تخصص:مدیریت اسناد و مدارک
  • پست اجرایی : رئیس دفتر ریاست دانشکده
    کارشناس امور کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • تلفن:  88633744        
  • پست الکترونیک:     kafashi@ut.ac.ir