دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 61 - 80 از 124 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 26 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401411 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 مجید احمدیان هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/19 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/20 | 13:00 - 15:00
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محسن مهرآرا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00
توسعه اقتصادی 4401312 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمود متوسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00
توسعه اقتصادی 4401312 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 رضا شیوا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 وحید مهربانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00
اقتصاد محیط زیست 4401369 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00
اقتصاد مالی 4401397 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
اقتصاد مالی 4401342 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 نفیسه بهرادمهر هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00
نمایش 61 - 80 از 124 نتیجه
از 7