اقتصاد علم تحلیل و تبیین چگونگی انتخاب افراد، بنگاه‌ها و جامعه از میان گزینه‌های محدود انتخاب است، بصورتی که انتخاب مذکور بهینه باشد. بعبارتی اقتصاد علم بکارگیری و استخدام منابع محدود و کمیاب در اختیار افراد، بنگاه‌ها و جامعه برای نیل به اهداف حداکثر رفاه و تولید و مصرف می‌باشد بصورتی که با منابع محدود در اختیار نیازهای نامحدود بصورت بهینه برآورده گردد.

ابزار‌های تحلیل اقتصادی با شناخت پدیده‌های واقعی اقتصادی در زمینه‌های مختلف، برای تبیین، تشریح و پیش بینی ها و سیاستگذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. از آنجا که بسیاری از پدیده‌ها، موضوعات و مسائل مختلف یک بعد اقتصادی دارد و با توجه به ابزارهای تحلیلی که علم اقتصاد فراهم می‌آورد، تحلیل و تبیین این پدیده‌ها، موضوعات و مسائل در دنیای واقع از منظر اقتصادی لازم است از اینرو تحلیل ابعاد اقتصادی آنها همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از اینرو گروه اقتصاد‌بین‌رشته‌ای با هدف اصلی تربیت کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مجهز به ابزارهای تحلیل اقتصادی برای تحلیل ابعاد موضوعات و مسائلی مانند محیط زیست، آب، مسائل شهری و منطقه‌ای، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر موضوعات بین‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد ایجاد گردیده است.

 

زمینه‌ها و موضوعات گروه:

 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد شهری و منطقه‌ای
 • اقتصاد منابع و انرژی
 • اقتصاد مسکن
 • اقتصاد آب
 • اقتصاد دریا
 • اقتصاد آموزش
 • اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد بیمه
 • اقتصاد کسب و کار
 • اقتصاد کشاورزی
 • سایر موضوعات بین‌رشته‌ای

دکتر مجید احمدیان (مدیرگروه اقتصاد بین رشته ای)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد منابع و انرژی و خرد پیشرفته:
 • تلفن:61118074
 • پست الکترونیک:mahmadian@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

 


دکتر سجادبرخورداری دورباش

 


دکتر قهرمان عبدلی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و تئوری بازیها:
 • تلفن:61118071
 • پست الکترونیک:abdoli@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر سید منصورخلیلی عراقی

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و ارزیابی پروژه- اقتصاد شهری و منطقه ای:
 • تلفن:61118081
 • پست الکترونیک:khalili@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرهاد رهبر

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و اقتصاد کشاورزی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بخش عمومی واقتصاد کشاورزی
 • تلفن:61118063
 • پست الکترونیک:frahbar@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تخصصاقتصاد شهری و منطقه ای  و اقتصاد بخش عمومی:
 • تلفن:61118072
 • پست الکترونیک:mirshojaeian@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر وحید ماجد

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص: اقتصاد منابع و انرژی- اقتصاد محیط زیست-اقتصاد بیمه و بخش عمومی
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: majed@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه