معرفی معرفی

مجلّه تحقیقات اقتصادی

مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی از قدیمی­ترین ومعتبرترین نشریات اقتصادی کشور است که از سال 1339 همزمان با تأسیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی انتشار یافته و در حال حاضر به طور فصلی و منظم(چهار شماره در هر سال) انتشار می­یابد. مجله تحقیقات اقتصادی در فهرست شاخص بین­المللی Econlit و ISC قرار دارد.

آدرس الکترونیکی مجله عبارت است از:        Tahghighat@ut.ac.ir

مجّله  Iranian Economic Review (IER)

مجله Iranian Economic Review (IER)  مجله علمی – پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که به زبان انگلیسی منتشر می‎شود. سابقه انتشار این مجله به سالهای قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد که پس از وقفه‎ای، مجددا از سال 1373 با سه شماره در سال انتشار می یابد.

IER از مقالات صاحب‎نظران و اساتید علم اقتصاد در زمینه‎های مختلف اقتصادی استقبال می‎کند و نسبت به زمینه‎های تحقیق در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی تاکید دارد.  مجله در فهرست شاخص بین‎المللی Econlit ، ISC و چند نمایه بین­المللی دیگر قرار دارد.

آدرس الکترونیکی مجله عبارت است از:  ier@ut.ac.ir

همکاران:

بخش فارسی مجله سمت تلفن

دکتر جعفر عبادی

سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی(فارسی)

88005107-61118082

معصومه تقی زاده

مسوول اموراجرایی مجله تحقیقات اقتصادی(فارسی)

پست الکترونیکی: taghizadehmm[at] ut.ac.ir تلفن: ۸۸۰۲۶۴۱۹

61118033
     
تلفن: 88026419 - تلفکس: -88029038- ایمیل: tahghighat@ut.ac.ir
بخش انگلیسی مجله سمت تلفن

دکتر حسین عباسی نژاد

سردبیر مجلهIRANIAN ECONOMICS REVIEW 88004660-61118077

دکتر تیمور رحمانی

مدیر داخلی(انگلیسی)  
حمیده حسین زاده مسوول اموراجرایی مجله(انگلیسی) 61118117
تلفکس: 88004584 - ایمیل: ider@ut.ac.ir