دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مبانی کارآفرینی

نام درس مبانی کارآفرینی
کد درس 4420028
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز