دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 151 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 منصور خلیلی عراقی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401051 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 رضا شیوا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران 4404001 3 کارشناسی ارشد 22 علی طیب نیا | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران 4404001 3 کارشناسی ارشد 21 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد انرژی 4401019 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 مجید احمدیان هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
زبان خارجی 3 4401227 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 امین محسنی چراغلو هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
تئوری بازیها 4401350 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (13:00 - 15:00)
سازماندهی صنعتی 4401346 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (13:00 - 15:00)
اقتصاد اسلامی 1 4401244 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 امین محسنی چراغلو هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان 2 4401072 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (12:15 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان 4401234 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 1 4401042 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 02 نفیسه بهرادمهر هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
پول و بانکداری 4401135 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 03 علی طیب نیا | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 151 نتیجه
از 8