دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401412 2 دکتری 20 تیمور رحمانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00
اقتصاد کلان 2 4401410 3 کارشناسی ارشد 20 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد 25 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد 24 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد 26 علی سوری هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد 21 عبدالناصر همتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد 22 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 دکتری 40 فرخنده جبل عاملی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 22 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 26 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 23 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 25 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401411 2 دکتری 20 مجید احمدیان هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/19 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری 20 تیمور رحمانی هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/20 | 13:00 - 15:00
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی 01 محسن مهرآرا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00
توسعه اقتصادی 4401312 3 کارشناسی ارشد 22 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
توسعه اقتصادی 4401312 3 کارشناسی ارشد 21 محمود متوسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4