دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4401003 3 کارشناسی 01 حسین میرشجاعیان حسینی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/28 | 13:00 - 15:00
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی 01 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی 01 وحید مهربانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی 01 الیاس نادران هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی 02 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی 01 الیاس نادران هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/19 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 22 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401042 3 کارشناسی 01 وحید مهربانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/27 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 26 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 23 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد 25 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی 02 وحید مهربانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی 41 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد 22 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد 25 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد 23 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4