دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 219 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401371 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
نظامهای اقتصادی 4401304 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد انرژی 4401019 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 مجید احمدیان هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
اقتصاد محیط زیست 4405002 2 دکتری 20 وحید ماجد هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/03 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مالی 1 4401421 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 علی سوری هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مالی 2 4401422 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (13:00 - 15:00)
زبان خارجی 3 4401227 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 امین محسنی چراغلو هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
تئوری بازی ها 4401375 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
تئوری بازیها 4401350 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/04/03 (13:00 - 15:00)
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
سازماندهی صنعتی 4401346 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (13:00 - 15:00)
مالیه بین الملل 4401268 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران 4404001 3 کارشناسی ارشد 22 علی طیب نیا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران 4404001 3 کارشناسی ارشد 21 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد اسلامی 1 4401244 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 219 نتیجه
از 11