دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تئوری اقتصاد سنجی 1

نام درس تئوری اقتصاد سنجی 1
کد درس 4401415
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز