دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 رضا شیوا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (13:00 - 15:00)
روش شناسی اقتصاد 4401401 2 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401371 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
نظامهای اقتصادی 4401304 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 ابراهیم گرجی بندپی | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 هما اصفهانیان | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
موضوعات انتخابی در اقتصاد 4401133 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 هما اصفهانیان | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
آمار 2 4401349 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 هما اصفهانیان | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 عبدالناصر همتی هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:45) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 فرخنده جبل عاملی | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/04 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401411 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 مجید احمدیان هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (14:15 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 جعفر عبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی ارشد 21 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
اقتصاد توسعه 4402003 3 کارشناسی ارشد 22 محمود متوسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 41 هما اصفهانیان هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7