دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 کارشناسی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی 01 رضا شیوا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00
اقتصاد آموزش 4401354 3 کارشناسی 01 وحید مهربانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00
اقتصاد ایران 4401021 3 کارشناسی 01 حسن سبحانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00
اقتصاد محیط زیست 4401369 3 کارشناسی ارشد 21 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00
اقتصاد مالی 4401397 3 کارشناسی ارشد 21 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
اقتصاد مالی 4401342 3 کارشناسی 01 نفیسه بهرادمهر هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00
اقتصاد مالی 4401446 2 کارشناسی ارشد 21 نفیسه بهرادمهر هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
تئوری بازیها 4401350 3 کارشناسی 01 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
تئوری بازیها 4401375 3 کارشناسی ارشد 21 قهرمان عبدلی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00
اقتصاد سنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00
اقتصاد سنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد 22 محسن مهرآرا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 کارشناسی 01 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00
اقتصاد نهادگرایی 4401004 2 کارشناسی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00
مالیه بین الملل 4401268 3 کارشناسی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00
تجارت بین الملل 4401143 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 کارشناسی 01 ابوالقاسم توحیدی نیا هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00
سمیناراقتصادی ایران 4401235 3 کارشناسی ارشد 21 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 1 4401069 3 کارشناسی 02 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00
نمایش 21 - 40 از 72 نتیجه
از 4