دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 124 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد خرد 2 4401044 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 فرخنده جبل عاملی | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 23 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
اقتصاد خرد 4401233 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 قهرمان عبدلی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد تولید 4402008 3 کارشناسی ارشد 21 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4401003 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حسین میرشجاعیان حسینی | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:45) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 الیاس نادران | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد بخش عمومی 4401451 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 الیاس نادران | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع طبیعی 4405001 2 دکتری 20 مجید احمدیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد منابع طبیعی 4401080 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401412 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00
اقتصاد کلان 2 4401410 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 عبدالناصر همتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 26 علی سوری هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 40 فرخنده جبل عاملی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 13:00 - 15:00
نمایش 41 - 60 از 124 نتیجه
از 7