دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 61 - 80 از 142 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
موضوعات انتخابی در اقتصاد 4401133 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 هما اصفهانیان هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
موضوعات انتخابی در اقتصاد 4401133 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 وحید ماجد هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
سمینار اقتصاد مالی 4401423 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 محسن مهرآرا هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) نامشخص
سمینار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 4405003 2 دکتری 20 مجید احمدیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:15) نامشخص
آمار 1 4401348 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمدحسین دهقانی فیروز آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
آمار 1 4401348 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 02 سجاد برخورداری دورباش هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
آمار 2 4401349 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 هما اصفهانیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع طبیعی 4405001 2 دکتری 20 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (13:00 - 15:00)
اقتصاد منابع طبیعی 4401080 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 مجید احمدیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
سمینار اقتصاد پولی 4401420 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:45) نامشخص
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401412 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00
اقتصاد کلان 2 4401410 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 سجاد برخورداری دورباش هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 عبدالناصر همتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 25 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 26 علی سوری هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 40 فرخنده جبل عاملی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 13:00 - 15:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
اقتصاد خرد 1 4401043 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 24 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00
نمایش 61 - 80 از 142 نتیجه
از 8