دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

سمینار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

نام درس سمینار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
کد درس 4405003
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز