دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 219 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 ابراهیم گرجی بندپی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 4401071 4 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 منصور خلیلی عراقی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد 2 4401409 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 جعفر عبادی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 جعفر عبادی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00)
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 تیمور رحمانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 الیاس نادران هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 4401425 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 الیاس نادران هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00)
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 فرهاد رهبر هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی کاربردی 4401051 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حمید ابریشمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
اقتصاد پویایی 4401392 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 فرخنده جبل عاملی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
اقتصادسنجی 4401048 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
اقتصاد سنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 22 محسن مهرآرا هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
اقتصاد سنجی 4401367 3 کارشناسی ارشد اقتصاد اجتماعی، نهادی 21 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
تئوری اقتصاد سنجی 1 4401415 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 حسین عباسی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/05 (13:00 - 15:00)
توسعه اقتصادی 1 4401427 2 دکتری اقتصاد اجتماعی، نهادی 20 ابوالقاسم مهدوی مزده هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/04 (13:00 - 15:00)
توسعه اقتصادی 4401157 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود متوسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 علیرضا رحیمی بروجردی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
اقتصاد مدیریت 4401077 3 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 رضا شیوا هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (13:00 - 15:00)
روش شناسی اقتصاد 4401401 2 کارشناسی اقتصاد اجتماعی، نهادی 01 محمود مشهدی احمد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 219 نتیجه
از 11