رئیس دانشکده رئیس دانشکده

دکتر ابوالقاسم مهدوی

  • مرتبه علمی: دانشیار
  • تخصصاقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی:
  • تلفن:61118100
  • پست الکترونیک:mahdavi@ut.ac.i
  • ادامه اطلاعات...
  • رزومه