تلفن های دانشکده تلفن های دانشکده

*  برای تماس از خارج از دانشگاه لازم است که پیش شماره 6111   به شماره داخلی اضافه شود.