اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی سوری

علی سوری

علی سوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118086
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مالی 1 4401421 2 20 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد پولی 4401365 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد مالی 1 4401421 2 20 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد مالی 4401446 2 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات برای اقتصاد 4401201 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات برای اقتصاد 4401201 3 41 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 26 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 26 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1