اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی سوری

علی سوری

علی سوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118086
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان 4401071 4 26 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 26 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه